Skötsel

  • Rengör the Boxx’r med en fuktig trasa, använd varmt såpvatten och skölj väl med rent vatten; torka den helt innan anslutning till elnätet. Vid rengöring av the Boxx’r skall enbart milda rengöringsmedel användas. Använd aldrig starka rengöringsmedel eller lösningsmedel.
  • Se till att ta ur el-kontakten innan rengöring för att undvika el-stötar.
  • Rengör aldrig the Boxx’r direkt med vatten eftersom detta kan orsaka risk för el-stötar och kortslutning av kylaren.

svensk  english